POPULARNA NAUKA

pon22012018

Poslednje dodano07:42:37 PM

Back Biologija Biljke i životinje Ru­si i Ko­rej­ci klo­ni­ra­ju ma­mu­ta

Ru­si i Ko­rej­ci klo­ni­ra­ju ma­mu­ta

mamuti

Ako na­uč­ni­ci us­pe­ju u po­du­hva­tu, slo­ni­ca bi za ne­ko­li­ko go­di­na mo­gla da do­ne­se na svet mla­dun­če ove dav­no iz­u­mr­le vr­ste

Ove sed­mi­ce u Se­u­lu je pot­pi­san ugo­vor o na­uč­nom po­du­hva­tu ko­ji vi­še li­či na sce­na­rio na­uč­no­fan­ta­stič­nog fil­ma, ali ako bu­de uspe­šno iz­ve­den ze­mljom će po­no­vo ho­da­ti vr­sta iz­u­mr­la pre ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na.

Ru­ski Se­ve­ro­i­stoč­ni fe­de­ral­ni uni­ver­zi­tet i ju­žno­ko­rej­ska Fon­da­ci­ja za bi­o­in­že­nje­ring „Su­am” na­da­ju se da će za šest go­di­na na svet do­ne­ti ži­vog ma­mu­ta.

Ova vr­sta dži­nov­skog slo­na ži­ve­la je na ze­mlji mi­li­on go­di­na. Pre osam mi­le­ni­ju­ma su ne­sta­li iz ve­ći­ne kra­je­va, a naj­du­že su op­sta­li na se­ve­ru Si­bi­ra, gde su iz­u­mr­li pre oko 2000 go­di­na. Zbog hlad­ne kli­me tu se na­la­ze i naj­bo­lje oču­va­ni pri­mer­ci, pa je za­da­tak ru­skih na­uč­ni­ka da obez­be­de kva­li­te­tan ma­te­ri­jal iz kog će bi­ti iz­va­đen oču­van uzo­rak DNK. Oni bi do kra­ja go­di­ne tre­ba­lo da u Se­ul po­ša­lju ostat­ke pro­na­đe­ne u oto­plje­nom si­bir­skom per­ma­fro­stu, tlu pod ve­či­tim sne­gom i le­dom. Ju­žno­ko­rej­ci ve­ru­ju da ima­ju zna­nje i struč­nost da oba­ve po­stu­pak klo­ni­ra­nja i po­mo­ći će ru­skim ko­le­ga­ma, ko­ji su na oži­vlja­va­nju ma­mu­ta ne­ko­li­ko go­di­na ra­di­li sa ja­pan­skim na­uč­ni­ci­ma. U po­du­hva­tu će uče­stvo­va­ti i pe­kin­ški In­sti­tut za ge­ne­ti­ku, pre­neo je AFP.

Vo­đa se­ul­ske eki­pe je kon­tro­verz­ni na­uč­nik Hvang Vu Suk ko­ji je pre de­se­tak go­di­na sla­vljen kao na­ci­o­nal­ni he­roj jer je pr­vi na sve­tu klo­ni­rao psa, ali se po­sle obru­kao jer se is­po­sta­vi­lo da je ve­ći­nu is­tra­ži­va­nja o klo­ni­ra­nju ljud­skih će­li­ja fal­si­fi­ko­vao. Ta­da mu je od­u­ze­ta do­zvo­la za rad, ali je na­sta­vio da vr­ši eks­pe­ri­men­te. Pro­šle go­di­ne u ok­to­bru ob­ja­vio je da je uspe­šno klo­ni­rao ko­jo­ta i na­ja­vio je da će mu sle­de­ći po­du­hvat bi­ti ma­mut.

Plan je da se je­zgro će­li­je in­dij­skog slo­na za­me­ni je­zgrom će­li­je vu­na­stog ma­mu­ta (Mam­mut­hus pri­mi­ge­ni­us). Po­tom bi se em­bri­on uba­cio u ma­te­ri­cu slo­ni­ce, u ovom slu­ča­ju „su­ro­gat maj­ke”. Na ko­rej­skom in­sti­tu­tu ka­žu da bi 22 me­se­ca ka­sni­je svet tre­ba­lo da ugle­da mla­dun­če vu­na­stog ma­mu­ta.

Di­rek­tor in­sti­tu­ta Hjun Snag Hvan ob­ja­šnja­va za „Vol­strit džor­nal” da je ova ide­ja po­pu­lar­na me­đu ge­ne­ti­ča­ri­ma još od kra­ja de­ve­de­se­tih, ali da sa­da ima­ju zna­nje u obla­sti klo­ni­ra­nja ko­je im da­je pred­nost u od­no­su na dru­ge svet­ske na­uč­ne cen­tre. Naj­ve­će pi­ta­nje je da li mo­že da se obez­be­di kva­li­te­tan ge­net­ski ma­te­ri­jal, jer su u pi­ta­nju osta­ci ko­ji su hi­lja­da­ma go­di­na pod le­dom.

 

Kliknite ovde da biste pročitali celu vest na sajtu politika.rsOznači ovu stranicu kao omiljenu i podeli je sa prijateljima.
 
Komentari (2)Add Comment
...
napisao Vlada, 25 March 2012
Sajt prenosi vesti iz raznih naučnih disciplina iz ex-yu medija. Do 1991 je bila sasvim normalna stvar čitati članke na ekavici, ijekavici ili ikavici jer jer ljude zanimao sadržaj a ne mesto rođenja autora. I svi članci jesu na našem jeziku,srpskohrvatskom.
...
napisao Goran Timotijevic, 23 March 2012
Sajt je odličan, sve pohvale, ali... Zaista mi nije jasno da se na ovakvom mestu nadju tekstovi sa gramati**kim greškama. Nisu ništa uradili Korejci već Korejanci. Pa kako se to u naš jezik uvuklo? Nije to jedini primer: Valjevci umesto Valjevčani i slicno. Ne bi me začudilo da uskoro budu i Kraljevci umesto Kraljevčani.
Sve najbolje u daljem radu ali obratite malo pažnju i na naš jezik.

Napišite komentar
manje | veće

busy

Prirodne nauke

albert-ajnstajn
Albert Einstein

Tehničke nauke

nikola-tesla
Nikola Tesla

Nauka o zemlji

Zemlja iz svemira
Zemlja iz svemira

Biologija

savana
Afrićki slon

Medicina

medikamenti
Medikamenti